ΥΠΕΔΑΦΙΟ ΡΑΝΤΑΡ

Πρόκειται για μία μη καταστροφική (nondestructive – N.D.) γεωφυσική μέθοδο που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς για τη χαρτογράφηση του υπεδάφους. Κατά την εφαρμογή της G.P.R. χρησιμοποιούνται πολωμένα ραδιοκύματα συχνοτήτων 10 MHZ έως και 2.4 GHZ.

Εφαρμογές

Με δεδομένη την μεγάλη ακρίβεια που διαθέτει η μέθοδος, βρίσκει εφαρμογή σε πολλά πεδία έργων Πολ. Μηχανικού αλλά όχι μόνον.

Για παράδειγμα εφαρμόζεται σε:

  • Έργα Πολ. Μηχανικού (έλεγχος θεμελίων, έδραση ανεμογεννητριών, οδοποιία, έλεγχος γεφυρών, εντοπισμός δικτύων και πολλά άλλα.
  • Αρχαιολογικές έρευνες:Χαρτογράφηση υπογείων ανθρωπογενών κατασκευών (τοιχία, ταφικά μνημεία κ.α.)
  • Στρατιωτικός τομέας: Εντοπισμός ναρκών, βομβών που δεν έχουν εκραγεί (αποναρκοποίηση)
  • Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Έλεγχος μνημείων, αγαλμάτων και γενικά μη καταστροφικός έλεγχος για την υποστήριξη δράσεων συντήρησης (εντοπισμός μικρορωγμών για επαναπλήρωση κ.α.)

Η επιλογή των σωστών παραμέτρων και ο γεωφυσικός αρχικός σχεδιασμός ανά εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντικός για να προσαρμοσθεί η μέθοδος στο εκάστοτε υλικό (μέσο), να καθοριστεί ο επιθυμητός «γεωφυσικός στόχος» και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα των δεδομένων.